انواع خشونت:| ویکی پدیا فارسی

انواع خشونت:

1) خشونت مستقیم(خشونت فیزیکی)

2) خشونت غیرمستقیم

 

خشونت مستقیم:

خشونتی است که به صورت اشکار دیده میشود. مانند جنگ، زد وخورد، تهدید، تعذیب، شکنجه، قتل و غیره

خشونت جنسی :

تعریف خشونت جنسی به هرگونه رفتارغیر اجتماعی اطلق می شود که از لمس کردن تا تجاوز را در برمی گیرد

این نوع خشونت ممکن در حیطه زنده گی خصوصی زنا شویی و خانوادگی اتفاق بیفتد

خشونت روانی:

تعریف رفتار خشونت آمیزی است که شرافت آبرو و اعتماد به نفس زن را خدشه دارمی کند این رفتار به صورت

انتقاد ناروا، تحقیر، بد دماغی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک، تهدید های مداوم به طلق دادن یا ازواج مجدد

کردن اعمال می شود.

 

 ادامه ی مطلب